خواص گیاهان

طب سنتی – خواص مورد

خواص مورد
– مقوی قلب و رافع خفقان و سردرد و سرگیجه می باشد.
– قوه بینایی را تقویت می کند.
– ورمها و چرکهای بدن را حل نموده و خشک می نماید.
– معده و بطور کلی احشاء را تقویت می کند.
– سنگهای کلیه و مثانه را دفع می کند.
– میوه آن با نیروی تریاقی موجود کلیه سموم بدن را دفع می نماید.
– ضماد برگ تازه آن به تنهایی و با سرکه بر پیشانی جهت قطع آمدن خون از بینی مفید است.
– ضماد برگ تازه آن بر سر برای از بین بردن شوره سر مفید است.
– پختن دانه آن با روغن گاو یا گوسفند و مالیدن آن بر بدن مانع عرق کردن است.
– استفاده  از مورد برای رفع دندان درد مفید است.
م
تره
به فارسی گندنا و به اصفهانی آن را تره می نامند.طبیعت آن گرم خشک، تخم آن نیز گرم و خشک است.
خواص:بازکننده و لطیف کننده و پاک کننده دستگاه های تنفسی و باز کننده گرفتگی های کبدی و مقوی دستگاه هاضمه و ملین طبع و رافع قولنج، مدر می باشد.
خوردن آن بعد از غذا جلوگیری از ترشی نموده و آب آن خونریزی بواسیر را قطع و در ترکیب با سایر داروها برای معالجه آسم و باز کردن گرفتگی های طحال به کار می رود.
تخم آن دارای طبع گرم و خشک در است.
خواص تخم آن به عنوان باز کننده حل کننده و پاک کننده اعضا به کار می رود.
علاوه بر این خونریزی های لثه و بینی را بند آورده و اشتها آور و مقوی کلیه و مثانه است.
بوداده آن قاطع اسهال مزمن و رفع کننده نفخ می باشد.
تره بیابانی دارای طبع گرم میباشد
بنفشه
طبیعت آن سرد و  تر استخواص عمومی آن :به عنوان مسهل  مورد استفاده قرار می گیرد.
برای عطش مفید است.
برای درمان سردردها و صرع اطفال مفید است البته باید تحت نظر پزشک متخصص مصرف شود.
در مورد  زکام و سرفه های خشک و مزمن سینه بسیار مفید است.
برای اعمال معده و کبد و طحال مفید می باشد.  
سوزش های مثانه و مجاری ادرار و دردهای کلیه را معالجه می نماید.
بوئیدن آن خواب آور است.
در ترکیب با داروهای مناسب در رفع اسهال های صفراوی  مفید می باشد.
پادزهر سموم و تعدیل کننده حرارت های غریزی و سرفه های سخت است.   
مصلح آن انیسون می باشدمنبع
بادرنجبویه
طبیعت آن گرم و خشک استخواص عمومی آن:
-تقویت کننده مغز و دل و حواس  می باشد-باعث ذکاوت است
-معده و  کبد را  تقویت می نمایند-کابوس را در انسان دفع می نماید
-عرق آن در رفع بیهوشی و بیحالی مصرف دارد که در این صورت چند قطره آن را برروی یک حبه قند و یا آب ریخته یا استشمام نموده و یا می آشامند -به طور کلی دافع خفقان و غش و سموم بدنی است
-حل کننده سودا و امراض بلغمی  می باشد
-در درمان درد های مفاصل دست به صورت های ضماد و یا شربت استعمال می شود
منبع

زنجفیل
– طبع آن گرم وخشک است
– مقوی حافظه است
 – مقوی معده و کبد است
.- از بین برنده بادهای معده و روده ها می باشد.
– خارج کننده خلط غلیظ و رطوبت های مغزی است
–  در درمان اسهالی که به علت غذای فاسد ایجاد شده مفید می باشد- برای درمان بیماری های ناشی از سردی مفید می باشد
.- ضماد آن برای تقویت اعضا مفید می باشد
.- مضر حلق می باشد و مصلح آن عسل و روغن بادام است
– مصرف زنجفیل و فراورده های آن مانند سایر داروهای گیاهی باید تحت نظر پزشک بوده  و از مصرف خود سرانه آنها پرهیز شود.
برگرفته از کتاب مخزن الادویه
کندر
خواص آن: -طبیعت آن گرم وخشک است
-با نیروی خشک کنندگی قابض و بندآورنده خون است.
-خونریزی ها را بند آورده و مقوی دل و حافظه می باشد
– جذب کننده و خشک کننده رطوبت های مغزی است. خصوصاً در ترکیب با مصطکی این عمل را به خوبی انجام می دهد.
-صدای گرفته را باز نموده و رافع خفقان است.-برگ آن با صمغ عربی رافع بدبوئی بینی وتنگی نفس و سرفه های مزمن مرطوب و آسم است.
-مصرف آن با عسل برای رفع فراموشی مفید است-سرمه آن روشنایی دید را زیاد نموده و خون مردگی را رفع و تورمهای زیر قرنیه و اطراف چشم را بر طرف می سازد.
-در ترکیب با سایر داروهای مناسب  برای رفع ضعف معده و خشک کردن  رطوبت ها ی آن  و سهولت هضم و جلوگیری از استفراغ و اسهال توام  با استفراغ و تبهای بلغمی مفید می باشد
-مالیدن ضماد آن برای سر باز نمودن زخمهای عمیق و جلوگیری از خونریزی و پخش شدن زخم و سوختگی با آتش  و ترک های ایجاد شده از سرما نافع و درد های سرد مفاصل که مزمن شده باشند را رفع می نماید .
-زیاده روی در آن باعث سوختن خون و بلغم و موجب سردرد برای گرم مزاجان و موجب جنون و جذام می شود و مصلح آن برنج و شکر می باشد.
-مصرف کندر مانند سایر داروهای گیاهی باید تحت نظر پزشک بوده و از مصرف خود سرانه آن پرهیز گردد.منبع
مویز
-انواع آن از بین برنده صفرای اضافی است و باعث می شود که بلغم ساکن شده و عصب را محکم نموده و غضب را از بین می برد.
-اعتدال بخش خلط غلیظ بوده و ملین مزاج است و پاک کننده معده و روده ها است.
  -برای دستگاه تنفسی مناسب بوده و مقوی کبد می باشد.
-سرد مزاجان را تقویت کرده و چاق کننده بدن و رافع سرفه های بلغمی و امراض کلیه و مثانه و زخم روده ها می باشد.
-در ترکیب با گل گاوزبان و خرمای سبز خفقان را رفع می نماید
.-در ترکیب با سرکه برای معالجه یرقان به کار می رود.
-خیسانده آن در سرکه انگوری و استفاده کردن از آن در هنگام صبح  برای حل ورم های طحال تجویز شده است.

-برای گرم مزاج مضر و مصلح آن سکنجبین و میوه های ترش و خشخاش است و برای کلیه نیز ضرر دارد و مصلح آن عناب می باشد
. -دانه آن سرد  و خشک و قابض و بند آورنده شکم و مقوی معده مرطوب و روده ها می باشد. 
-کشمش ریز کم گوشت بند آورنده شکم و مقوی آن و سوزنده خون بوده و مصلح آن خیارشنبر(فلوس) و تخم خرفه است و برای کلیه نیز ضرر دارد و مصلح آن عناب می باشد.منبع
اسفند
خواص: -لطیف کننده سینه و دستگاه های تنفسی از مواد لزج است
-حل کننده نفخ روده ها و مواد غلیظ مخاطی می باشد
-چاق کننده بدن و مدر است
-مسهل سودا و بلغم غلیظ  است
-نوشیدن آن برای معالجه صرع و فلج و جنون و فراموشی و سایر مرض های سرد مغزی و عصبی مفید و اعضای مغزی را گرم می نماید
-رافع یرقان و استسقا و سیاتیک و گرفتگی های مجاری و تنگی نفس (در ترکیب با دانه های کتان و عسل) و قولنج می باشد
-محلول آن برای از بین بردن مواد سوداوی و تصفیه خون و نرم نمودن مزاج بکار می رود.
-مصرف آن در ترکیب با داروهای مناسب جهت پاک کردن سینه از رطوبات لزج و تنگی نفس مزمن و رفع سردرد مزمن و صرع مفید است،
-جهت شکستن  سنگهای مثانه و کلیه مفید  می باشد
.-برای سیاه کردن مو موثر است- امراض سرد ریوی و کبدی را معالجه می نماید.
-برای گرم مزاجان مضر است و ایجاد سردرد و تهوع می نماید و مصلح آن کمپوت میوه های ترش و سکنجبین و سایر ترشی هاست
-مصرف اسفند و دیگر داروهای گیاهی باید تحت نظر پزشک بوده و از مصرف خود سرانه آنها پرهیز گردد.
منبع

رازیانه
در دو نوع باغچه ای و بیابانی یافت می شود
اجزاء مختلف آن دارای خواص مختلف می باشد.
تخم آن از برگ گرمتر و ریشه آن در خاصیت از همه اجزاء قوی تر است. خواص عمومی رازیانه:
– باز کننده مجاری و گرفتگی های نای و کبد و طحال و کلیه و مثانه است 
 – برای دردهایی که از سردی ایجاد شده باشد مسکن می باشد. – برای معده و سوی چشم مقوی بوده و بادشکن است
 – اخلاط غلیظ و مخاطی را حل کرده و مدر شدید می باشد
  – خاصیت خشک کنندگی و جمع کنندگی دارد. – برای کسانی که مزاج گرم دارند مضر و مصلح آن صندل و سکنجبین می باشد رازیانه بیابانی دارای طبع گرمتر و خشکتر نسبت به رازیانه باغچه ای می باشد
 – در رفع گرفتگی های مجاری ادرار مفید است.
 – در درمان تب های مزمن و اسهال های کهنه و یرقان مصرف آن مفید استمنبع
مرزنجوش
خواص مرزنجوش :- طبع آن گرم و خشک است.
– آشامیدن جوشانده آن باز کننده گرفتگیهای بینی و مجاری آن است و سر درد های سرد و تر بلغمی و سوداوی را رافع و برای مالیخولیا ورعشه مفید است.
 – چون رطوبات را در خود حل می کند برای زکام و گرفتگی سینه و بینی موثر میباشد. 
– بوئیدن آن در گرفتگیهای بینی موثر است.
 – جوشانده آن در رفع سینه درد و سرفه و تنگی نفس و خفقان و گرم نمودن اعضاء داخلی و احشاء  موثر میباشد.
 – بادشکن  بوده و در به کار اندازی طحال و از بین بردن دل درد و استسقاء و تنگی مجاری بول و قولنج های بادی بسیار تأثیر دارد.
 – ضماد آن در رفع دردهای مفاصل و روماتیسمی مفید بوده  و مسکن قوی است. 
– مصرف آن برای کلیه و مثانه مضر می باشد و در این صورت مصلح آن کاسنی و تخم خرفه استمنبع
گلپر
خواص گلپر در طب سنتی: – در ترکیب با داروهای مناسب دیگر جهت گرفتگیهای مجاری در اثر اخلاط سرد که در دماغ جمع می شود و ذهن و حافظه را ضعیف می سازد مصرف می گردد و به عبارت دیگر در رفع فراموشی و همچنین امراض عصبی و صرع نافع است. -در بسیاری از انواع فلج و رعشه و سستی اعضاء نیز مصرف دارد-جدارمعده را تمیز نموده و رطوبات اضافی آن راخشک می نماید و در هضم غذاهای سنگین کمک می کند و مقوی معده و دافع مضرات غذاهای سنگین و باعث سهولت عمل هضم است -خارج کننده اقسام کرم معده و کرم کدو می باشد. -دردهای بلغمی و تنگی مجاری ادرار را معالجه می کند.-گرم کننده کلیه ها و روده می باشد و در درمان درد مفاصل  که از برودت بوجود آمده باشد. مفید است- مضر گرم مزاجان می باشد و مصلح آن خیساندن در سرکه و یا آشامیدن سرکه روی آن است -مضر مثانه می باشد و مصلح آن را رازیانه و تخم خیارین نیز گفته‌اندمنبع
شلغم
طبیعت آن گرم و تر است.
-برگ های آن قلیل الغذا (کم غذا) است و مصرف آن در غذاها برای افرادی که امتلای خون (یعنی پر خونی) دارند مفید است.
-غده زیرزمینی یعنی قسمت اصلی شلغم برای افرادی که دچار کم خونی هستند مفید است.
-آب شلغم یا رنده شده آن همراه کمی فلفل سیاه برای دفع سنگ کلیه مفید است. (البته فقط برای سنگ های کوچک زیرا که حرکت سنگ های بزرگ ایجاد درد و خونریزی می کند و ابتدا باید با روشهایی سنگ ها کوچک شوند.)
-شلغم کاملاً پخته که کاملاً له شود و به شکل خمیر نرمی شود به شکل ضماد برای تسکین دردهای مفاصل مثل درد نقرس مفید است.-طبیخ یا شربت (آب پخته آن همراه با هم وزنش شکر) کاملاً پخته آن برای سرماخوردگی و دفع خلط سینه کاربرد دارد.
-برای پیشگیری از سرماخوردگی از زمانی که شلغم وارد بازار می شود تا زمانی که در بازار وجود دارد مصرف آن توصیه می شود. 
منبع
خاکشیر
طبیعت (مزاج): طبیعت آن گرم و تر می باشد.
افعال و خواص آن از دیدگاه طب سنتی: 
-اشتهاآور و مقوی معده و هاضمه 
 -جهت گرفتگی آواز 
 -نیکویی رنگ رخسار 
  -کاهش علائم کهیر  
  -سردی احشا 
 -کاهش خلط سینه و ریه
 به همراه شیر:چاق کننده  و نیکو کننده رنگ رخسار برای افراد داری علائم غلبه سودا مفید است جهت کاهش ورم ها به صورت ضماد توصیه شده است.
مضرات از دیدگاه طب سنتی ایران:موجب ایجاد سردرد در برخی از افراد می شود
مصلح آن کتیرا میباشد.منبع

رزماری
طبع رزماری گرم وخشک استافعال و خواص و منافع رزماری از دیدگاه طب سنتی ایران:
 آشامیدن آن جهت سرفه رطوبی مزمن و آسم   مفتح (گشاینده) سده جگر و طحال  تنقیه و پاکسازی ریه  محلل ریاح  مسکن درد جگر و دفع یرقان سوداوی  شکننده سنگ های کلیه و مثانه  برگ آن در افعال مذکور قوی تر از سایر اجزای آن می باشد
مصلح رزماری:سکنجبین.موارد استعمال رزماری در طب جدید:از رزماری به صورت خوراکی در درمان اضطراب، سردرد، میگرن، فشارخون، نفخ و بی اشتهایی استفاده شده و به صورت موضعی به عنوان مسکن در درمان دردهای عضلانی و بیماری های روماتیسمی کاربرد دارد.
عوارض جانبی و مضرات رزماری:از دیدگاه طب سنتی ایران  رزماری برای افراد دارای مزاج گرم مناسب نمی باشد.مصرف دارویی موضعی گیاه و یا کاربرد فرآورده های آرایشی- بهداشتی حاوی رزماری در برخی از افراد حساس موجب ایجاد قرمزی پوست، درماتیت (التهاب پوست)، حساسیت پوستی و حساسیت نسبت به نور می شود.
موارد احتیاط:رزماری در دوران بارداری، شیردهی و در بیماران صرعی بهتر است به کار نرود.
طرز نگهداری:گیاه رزماری و روغن فرار حاصله از آن بایستی در محل خنک، ظروف دربسته و دور از نور نگهداری شود.
منبع

Email delivery powered by Google
Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *