بخش خبرهای روزانه وبسایت کلیه اخبار جاری در این قسمت قرار دارد

۰

زمان مناسب برای حجامت

زمان مناسب برای حجامت از مجموعه روایات و احادیث می توان نتیجه گرفت : ***حجامت در ابتدا و پایان روز بهتر است . ***حجامت را بهتر است در روزهای شنبه ، یکشنبه ، دوشنبه...